پردیس امام خمینی (ره) گلستان

همایش ملی "حجاب پژوهی با تاکید بر قرآن و سنت" به همت مدیریت حوزه علمیه خواهران استان گلستان